Corporate Social Responsibility

Our Energy, ideas and results will build excitments for your Brand

home CSR

CSR

Gelir sen de?il mi? Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya Genel olarak KSS olarak bilinir. KSS'nin mesleki entelektüeller ve uzmanlar taraf?ndan belirlenmesi bir kayda sahip. KSS'inde bir endüstrinin sansürü var m? ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, Mevcut ?irketlerin baz?lar? ekolojik isteklilik, eksenler, eksikler, ekip üyeleri, ekip üyeleri, ekip üyeleri, ekip üyeleri, ekip üyeleri, ekip üyeleri, ekip üyeleri, Xsosys'in kurumsal sosyal sorumluluk alan?? ve ana noktalar? çevreyle ilgili. Hem ?irketler Hem de bu gölgeli patikalar? reklamlar? azaltacak m?s?n? ba? lat? yoruz.Hay? R kurumlar ve yerel topluluk programlar? için kaynaklar? m? z? n bir bölümünü ay? rt ediyoruz. Hem Türkiye'de hem de Singapur'da, birbirinden biraz farkl m?? ben? kanunlar? yla uluslararas? lokasyonlarda faaliyet gösterdi? imiz için, kurumsal sosyal sorumlulu? ümu göstermek için bütün bir çal ?? an? m? z? ve adil ve ahlaki olarak de? erlendiriyoruz. Xsosys'te gönüllü etkinlikler düzenliyoruz ve topluma kat? Lmak için fayda yapt?? Rmak içtenlikle uygulamaya koyuyoruz. Toplumsal medya platformlar?, blogcular ve vatanda lar? payla?an sosyal statüler, meslekler ve ara?t?rmalar?n? göz ard? edip, özür dilerler mi yoksa bilgi mi? hangi farkl? aral? klarla portallar geli? tirmeyeçin ilgimiz, ku? kusuz ki? ahsiyetimizin refah? n? sa? lamaya yönelik sorumlulu? umuzu kan? tlad ??? bir illüstrasyondur. toplumumuz.Bu ayr?lma, Xsosys, bu tür hay?r i?leri ile kendilerini ilgilendiren kurulu lar ya da özel olarak çerçevelenmi? muhte? em indirimler sunuyor. Xsosys, toplumsal olarak sorumlu olmu? Tu kan? Tlanm ?? bir geçmi? e sahip oldu? u organizasyonlar? kolayla? rm ?? t? t? r. Bu gibi imkânlar, kendi ma?duriyetleri m? Z? birlikte kullanma için istekli olanastslar, posta kimlik numaras?? cevap cevap verebilir  Daha fazla bilgi ve sorular için support@xsosys.com adresini ziyaret ediniz.